Publikationen

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Petraglia, M. D.; Knepper, D.: Assessing Prehistoric Chronology in Piedmont Contexts. North American Archaeologist 17 (1), S. 37 - 59 (1996)
2.
Zeitschriftenartikel
Petraglia, M. D.; Knepper, D.; Glumac, P.; Newman, M.; Sussman, C.: Immunological and microwear analysis of chipped-stone artifacts from Piedmont contexts. LATIN AMERICAN ANTIQUITY 61 (1), S. 127 - 135 (1996)
Zur Redakteursansicht